Gävle satsar på lärande för hållbar utveckling!

Gävle antog våren 2015 en egen strategi för lärande för hållbar utveckling. Den sträcker sig från förskola till gymnasium och togs fram av en grupp bestående av fem hållbarhetspedagoger och en projektledare. Samma grupp arbetar nu med att implementera strategin i skolorna runt om i kommunen. Vi har pratat med Ullrika Forsgren som leder projektet. 

Hållbarhetspedagoger i trappan

Hållbarhetspedagogerna i Gävle kommun: Catrin Hållberg, Karolina Häägg Franzén, Ullrika Forsgren, Bengt Söderhäll, Åsa Rosenqvist. Foto: de själva.

Vad är målet med strategin?
Målet med strategin är att hållbar utveckling (HU) och lärande för hållbar utveckling (LHU) ska genomsyra all verksamhet inom Utbildning Gävle, att det ska bli en självklar del av den dagliga verksamheten på våra förskolor och skolor. Detta innebär att alla barn och ungdomar i Gävle kommun under sin skoltid ska få kunskap om och förståelse för hållbar utveckling, samt att de ska få möjlighet att utveckla sin handlingskompetens och initiativförmåga till att vara aktiva i frågor som berör dem själva, andra och omvärlden.

Vad innebär strategin för skolorna? Hur går ni tillväga?
Utgångspunkten under framtagandet av strategin har hela tiden varit att det redan finns mycket bra kring lärande för hållbar utveckling i läroplanerna, men att det många gånger är svårt för chefer och pedagoger att efterfölja läroplansskrivelserna. Hinder som vi upptäckte var bland annat bristande kunskap om HU och LHU, för litet tid för att ändra arbetssätt/arbeta ämnesövergripande, upplevelse av dåligt stöd från ledningen samt en känsla av att LHU inte låg i den enskilde pedagogens uppdrag. Dessa hinder vill vi försöka överbrygga med strategin och det efterföljande implementeringsarbetet. Bland annat har vi tagit fram en hel del verktyg för att underlätta arbetet, såsom ett implementeringsverktyg, en digital resursbank där pedagoger kan hitta material och stöd för LHU-arbetet samt ett självstudiekit som ger grundläggande kunskaper i HU och LHU.

Strategin ställer förstås krav på pedagogerna, men kanske främst på cheferna. Utöver att alla faktiskt ska ges möjlighet att följa läroplansskrivelserna kring HU/LHU, förväntas alla förskoleområden/rektorsområden ta fram handlingsplaner för arbetet med lärande för hållbar utveckling. Alla förskolor och skolor ska även ansöka om och arbeta utifrån kriterierna i Håll Sverige Rents certifiering ”Grön Flagg” och/eller Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”.

Förutom hållbarhetspedagogerna finns miljöombud på alla förskole- och rektorsområden. Dessa ska främja arbetet inom Utbildning Gävle med att nå målen i Gävles Miljöstrategiska program, där LHU är en del. Vi ser miljöombuden som en stor tillgång för arbetet med LHU-strategin.

Hur länge pågår satsningen och hur följs den upp? 
Implementeringen av strategin började i samband med höstterminsstarten 2015. Målet är att strategin ska vara inarbetad, känd och fullt tillämpad inom hela Utbildning Gävle december 2018.

Vilka är era erfarenheter från skolorna hittills?
Eftersom vi nyligen har påbörjat implementeringsarbetet har den ännu inte hunnit ge så mycket effekt ute på våra förskolor och skolor. Vi startade med att besöka alla ledningsgrupper för att förankra strategin hos cheferna. Dessa möten har varit mycket positiva, och vi har verkligen känt att det finns en vilja att utveckla LHU-arbetet på Gävles förskolor och skolor! Några förskoleområden har valt att utse en miljöansvarig på varje förskola, och detta ger möjlighet för pedagoger att träffas i grupp och hjälpas åt att främja frågor kring miljö och hållbar utveckling.

Naturligtvis pågår redan en massa bra LHU-arbete på Gävles förskolor och skolor, och det arbetet vill vi uppmärksamma! På vår digitala resursbank har vi därför valt att samla goda exempel på LHU-arbete – det kan vara alltifrån exempel på alternativa val av undervisningsmaterial till temaarbeten, metoder och kreativa övningar. Här ser vi fördelar dels för den enskilde pedagogen som får tid att reflektera över sitt arbete, dels för andra pedagoger som inspireras och motiveras, samt även för förskolechefer och rektorer som får en bild av det LHU-arbete som redan pågår i det område de ansvarar för. Alla vinner på delandet av goda exempel!

Förutom att vi jobbar lokalt med LHU i Gävle så ansvarar två av oss hållbarhetspedagoger för ett regionalt LHU-nätverk i Gävleborg. Huvudsyftet med detta nätverk är att främja lärande för hållbar utveckling i Gävleborg genom att ge möjligheter för LHU-intresserade pedagoger och andra verksamma i länet att träffas, nätverka och utbyta idéer samt få stöd och inspiration i sitt arbete med LHU. Vi ska anordna träffar två gånger per år, och utöver det skickar vi regelbundet ut nyhetsbrev till vilka nätversdeltagarna gärna får bidra.

Vi upptäckte tidigt i processen att det inte finns mycket forskning om utvecklingsarbete för att främja LHU, och vi kände därför att vi ville knyta en forskare till vårt arbete. Vi fick kontakt med en mycket kompetent sådan, Thomas Tydén, som ska följa implementeringsprocessen av Strategi lärande för hållbar utveckling under läsåret 15/16. En rapport kommer så småningom.

Har ni några råd att dela med er av till andra som arbetar med lärande för hållbar utveckling?
Vi har gjort många spännande erfarenheter under de tre terminer som gått sedan vi påbörjade framtagandet av vår strategi. Om vi ska dela med oss av några råd till andra kommuner som vill komma igång med ett liknande arbete så skulle ett råd vara att bjuda in chefer, pedagoger och andra berörda personer till dialog under hela processen, det är en förutsättning med god förankring. Vi har dessutom haft en referensgrupp med nyckelpersoner från olika förvaltningar och bolag inom Gävle kommun, och dessa har varit ett stort stöd i arbetet med strategin.

Ett annat råd är att att utvärdera och omvärdera kontinuerligt – var beredda att tänka om! Saker händer på vägen, och då är det viktigt att vara flexibel och inte låsa sig vid en viss idé. Ytterligare ett råd är att hela tiden utgå från läroplanerna – att jobba med lärande för hållbar utveckling ligger redan i förskolornas och skolornas uppdrag, vi vill bara underlätta för chefer och pedagoger att utföra uppdraget enligt läroplanerna!

Slutligen måste vi få säga att det här är ett otroligt roligt och givande arbete! Förutom att vi känt ett stort stöd från olika håll här i Gävle så finns det många engagerade personer runt om i Sverige som har stöttat och kommit med synpunkter för att hjälpa oss i vårt arbete – ett stort tack till alla dem!

 

Har du frågor om strategin? Kontakta Ullrika.