Rädd eller förberedd? Naturskyddsföreningens höstkonferens om framtidens skola

Naturskyddsföreningens höstkonferens arrangerades i år tillsammans med Sveriges Skolledarförbund. Omkring 500 besökare fanns på plats på Rival i Stockholm den 7 november för att lyssna på samtal kring framtidens skola. Med gäster och talare som utbildningsminister Gustav Fridolin, Skolverkets överdirektör Helen Ängmo, Stockholms handelshögskolas rektor Lars Strannegård och forskaren Anders Jidesjö, diskuterades hur skolan kan ge unga människor framtidstro och verktyg för att skapa en hållbar utveckling.

IMG_2231

Energifallets energitjuv minglade runt bland konferensbesökarna.

Naturskyddsföreningen är en folkrörelse med ungefär 206 000 medlemmar som i 105 år har påverkat politiken, spridit naturkänsla och skapat konsumentmakt. Medlemmarna bestämde år 2010 att föreningen skulle arbeta med skolfrågor. Det gör vi bland annat genom att erbjuda gratis läromedel och fortbildningar, driva en modellskola för hållbar utveckling tillsammans med Malmö Stad och delta i debatten om skolutvecklingen. Genom politisk påverkan och opinionsbildning vill vi lyfta vad som krävs för en mer hållbar skola. Vi vill ge lärare stöd där det behövs samtidigt som vi driver på i viktiga frågor för att skapa förändring.

Läroplanen för grundskolan säger bland annat att undervisningen ska ”belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling”. Det har visat sig svårt att genomföra i praktiken. Under konferensen påpekade Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl att hon vill se att Sverige är ett föregångsland i omställningen till det hållbara samhället. För att det ska vara möjligt måste hela samhället vara delaktiga: politiker, näringsliv, civila samhällets organisationer och – inte minst – skolan. För att klara framtidens utmaningar måste det finnas samhällsmedborgare som har kunskap om komplexa sammanhang, som har verktyg och som vågar bryta invanda mönster.

IMG_2224

Johline från Energifallet testar vår splitternya Smartboardversion av övningen Stoppa energitjuvarna.

Vad är det som krävs då? Johanna menade att grundförutsättningarna är på plats: internationella och nationella styrdokument ger en tydlig signal om vad som bör ske. Men implementeringen fungerar ofta inte, och idéerna blir inte till praktisk undervisning. På konferensen presenterades Naturskyddsföreningen politiska krav för att undervisning för hållbar utveckling ska leva upp till det som redan finns beskrivet i läroplanen.

Vi tror att det är nödvändigt att:

1. Skolverket får i uppdrag att genomföra en 4-årig nationell satsning – ett obligatoriskt hållbarhetslyft för huvudmän, skolledare och lärare.
Varje huvudman måste på allvar förstå vikten av att skolan ska ligga i framkant – hur de själva måste arbeta med strategier, handlingsplaner och uppföljning och göra arbetet med de riktiga framtidsfrågorna till pedagogisk plan som tydligt berör all personal på skolan. Huvudmännen behöver även en obligatorisk utbildning i skollagen, läroplaner, kursplaner, ämnesplaner.
Skolledarna måste utbildas i HU och hur de ska ge lärarna rätt förutsättningar för att kunna arbeta med LHU. Lärarna behöver en kompetensutveckling och stöd i hur de ska arbeta.

2. Skolinspektionen ges ett särskilt uppdrag att kvalitetsgranska lärande för hållbar utveckling i Sveriges skolor.
Vi tror att uppföljning är en central åtgärd för att arbetet med lärande för hållbar utveckling ska kunna stärkas.

3. Alla huvudmän upprättar såväl mål som strategier och kvalitetsuppföljning för att uppnå det som redan är mål i de nationella styrdokumenten.

4. Universitetskanslerämbetet granskar lärarutbildningen på landets universitet och högskolor och om de följer högskolelagens 1 kap.5 §.
Där står ”att högskolorna ”i sin verksamhet skall främja en hållbar utveckling, som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social rättvisa och välfärd.”
Syftet är att granska om den nya lärarutbildningen fått de bästa förutsättningarna att förbereda de blivande lärarna att ta del i arbetet för att främja en hållbar utveckling i världen, som det står i styrdokumentet, och dessutom kräver att alla nyutexaminerade lärare har fullgoda kunskaper för att eleverna ska kunna uppnå målen i skollagen och läroplanen.

 

Du kan läsa mer om konferensen och se hela talarlistan här!