Energiöverenskommelsen och vattenkraften

Det är ingen hemlighet att Naturskyddsföreningen tycker att vattenkraften måste miljöanpassas för att se till att många hotade och rara djurarter överlever och trivs i våra vatten – eller som man säger på EU:ska – vattenförekomsterna måste nå God Ekologisk Status. Det är heller ingen hemlighet att föreningen gärna ser att näringen solidariskt betalar för dessa anpassningar, inklusive produktionsbortfall, genom en fondlösning. Detta är helt i linje med principen om att förorenaren ska betala som gäller för all annan miljöfarlig verksamhet.

Sång och jubelklang då när det visar sig att 5 av våra riksdagspartier vill samma sak! Energiöverenskommelsen som kom i fredags talar sitt tydliga språk:

  • Svensk vattenkraft ska miljöanpassas så att den klarar EU:s miljökrav;
  • Näringen ska betala för alla kostnader, gärna genom en solidarisk fond och
  • Fastighetsskatten sänks så att näringen klarar dessa kostnader.

Det sista är smart eftersom pengarna redan finns i systemet. Och fastighetsskatt på vattenkraft är ett osedvanligt trubbigt instrument i ett energisystem som ska styras mot hållbarhet.

Äntligen kan vi sluta prata om pengar och konkurser. Äntligen kan vi fokusera på att få till en effektiv och rättsäker miljöprövning av alla kraftverk och dammar som idag inte har miljöanpassningar. En proposition med lagförslag ska komma. Den är viktig. Den måste ge våra myndigheter bra verktyg för att kunna pröva verksamheter som inte lever upp till miljöbalkens krav. Helst ska prövningen vara smidig men den måste säkerställa att verksamheter som faktiskt inte har något existensberättigande, dvs. kraftverk som producerar en försumbar mängd el men gör stor miljömässig skada i vattnet, ska kunna få nej. Systemet ska gärna också ge kraftverksägarna själva incitament att vilja pröva sin verksamhet och miljöanpassa sina kraftverk. Detta skulle t ex kunna tillgodoses genom att den solidariska fonden bara finns till under en begränsad tid. Och om elcertifikatpengarna fortsatt ska ges till vattenkraften så är det minsta man kan begära att verksamheterna ska ha moderna tillstånd med justa miljökrav. Energimyndigheten som sköter tilldelningen av elcertifikatsmedlen behöver säkerställa detta.

Det finns en viktig komponent till. För att våra myndigheter och domstolar ska klara av att pröva de tusentals vattenkraftverk som saknar moderna tillstånd måste de tilldelas mer resurser. Glöm inte det när ni sätter budgeten i höst regeringen!

En bra sak till med överenskommelsen – skyddat vatten ska fortsatt vara skyddat vatten! ”Låt sista älven som brusar i vår natur. Brusa alltjämt mellan fjäril och gran och fur!” Inklusive Dalälven och Långforsen. Gott så!

Läs gärna mer om hur Naturskyddsföreningen ser på miljöanpassning av vattenkraften här:

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/vattenkraften-och-miljon

Av Ellen Bruno och Rebecca Nordenstam, Naturskyddsföreningen