Dumt att dämma i förändrat klimat

Flera av Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer inom klimatområdet engagerar sig för att förhindra utbyggnaden av vattenkraft i sina respektive länder. De – och vi – blir ofta mötta av argumentet att ”vattenkraft är väl ren energi?”. Men medan vattenkraft förvisso är förnybart, så är mängder av storskaliga kraftverksdammar ändå inte ett hållbart energialternativ i en värld med ett klimat i förändring. Organisationen International Rivers Network berättar varför på ett väldigt tydligt och kraftfullt sätt i den här nya filmen.

Wrong Climate for Damming Rivers

I dagsläget utnyttjar dammindustrin människors oro för klimatförändringar och regeringars strävan att minska växthusgasutsläppen för att främja sina egna intressen. Men storskalig vattenkraft är en falsk lösning på klimatkrisen av flera olika anledningar. Dammar är kostsamma att bygga. Flera av de regioner där flest dammar planeras idag – Amazonas, Himalaya, Mekongregionen och Afrikas stora floder – är mycket sårbara för klimatförändringar och uppvisar redan tecken på hydrologiska förändringar som en följd av ett förändrat klimat. Med förändrad nederbörd och vattenflöde kommer inte dammarna att fungera som planerat, och därför inte kunna leverera den energi de var tänkta att generera. Då är investeringarna bortkastade, samtidigt som man orsakat skador på ekosystemen som är svåra eller omöjliga att reparera. I de flesta fall tvingas många människor flytta från de områden där de tidigare bott, och de förlorar sina möjligheter att försörja sig på fiske, jord- och skogsbruk i området. De omfattande förändringar som sker i de flodekosystem där dammar byggs gör att områdets och människornas motståndskraft och anpassningsförmåga till klimatförändringar minskar.

Här är några korta exempel på hur våra samarbetsorganisationer jobbar med frågan. Du kan läsa mer om dem på vår globala karta.

I Brasilien organiserar MAB de som påverkas av dammutbyggnaden och försvarar deras rättigheter till kompensation. MAB lobbar också mot regeringen för en ny energimodell för landet.

SANDRP i Indien engagerar sig för mer hållbar förvaltning av vattensektorn. Deras medarbetare ligger på som iglar för att påpeka brister i miljökonsekvensbedömningar för dammprojekt, hur dammföretag inte lever upp till miljökrav, med mera.

TERRA i Bangkok jobbar regionalt i Mekongregionen för att stärka de lokalsamhällen som drabbas negativt av dammutbyggnad och andra stora projekt. Med hjälp av kunskap, fakta och kontakter med varandra är de bättre rustade att kräva sina rättigheter och protestera mot utbyggnaden.