Fem skäl att tro på en energiuppgörelse

Vi står inför ett helt nytt energilandskap i Sverige, med åldrande kärnkraft som ska bort och måste ersättas samtidigt som världen genomgår en Solrevolution, användarna tar över produktionen i länder som Tyskland och teknikutvecklingen går i rasande fart på förnybart, lagring av el och möjlighet till smart laststyrning på användarsidan.

Det är en spännande tid för energisystemet. Möjligheterna har aldrig varit så goda som nu för hållbara energilösningar. Men för att investeringarna ska gå i rätt riktning behövs politisk styrning. Det är därför viktigt att politikerna tänker långsiktigt, analyserar olika möjliga vägar framtidens energisystem kan utvecklas i och vågar ta beslut som styr systemet i önskvärd riktning.

Energikommissionen har därför en väldigt viktig roll i att försöka få till stånd en blocköverskridande energiuppgörelse och förutsättningarna för att lyckas har aldrig varit bättre än nu!

Här är fem skäl till varför vi tror att de kommer att lyckas:

1) Det nya energilandskapet öppnar för nya möjligheter 

Det nya energilandskapet kommer att innebära en revolution för hur vi ser på energilösningar, energimarknader och aktörer. Där somliga aktörer länge verkat för att bli kvar i det gamla systemet har nu fler och fler insett att ”Business as usual” inte är ett alternativ.

2) Kärnkraften är på väg att fasa ut sig själv

Frågan om kärnkraftens vara eller icke vara har länge kvävt alla konstruktiva försök att analysera framtidens energisystem på ett balanserat sätt. Nu när det börjar stå klart för majoriteten av aktörer att kärnkraften faktiskt är på väg att fasas ut på grund av bristande lönsamhet öppnas en ny dörr att börja prata om de lösningar som krävs för framtidens energisystem istället för att ha ett ensidigt problemfokus.

3) 100 % förnybart är framtidens elsystem

Knappast någon seriös aktör betvivlar längre de förnybara energislagens förmåga att tillgodose Sveriges elbehov på årsbasis. Priserna har sjunkit dramatiskt på både solel och vindkraft och de tekniska potentialerna överstiger vida det energibehov som kan komma att uppstå i framtiden även om befolkningstillväxt och elektrifiering av nya sektorer, som transportsektorn, leder till ökat elbehov. Det finns dessutom fortfarande betydande energieffektiviseringspotentialer att realisera och sedan början av 1990-talet har elanvändningen legat förhållandevis still trots fortsatt låga elpriser och prognoser som visar på ökning.

4) Det går att lösa de miljömålskonflikter som finns

Med tanke på de enorma potentialerna på förnybart som bransch och forskning uppskattar finns det gott om utrymme att lägga på de miljörestriktioner som Naturskyddsföreningen anser nödvändiga och få ett helt förnybart och hållbart elsystem. De konflikter som historiskt ofta har uppstått kring utbyggnad av nya energislag har goda möjligheter att lösas med en konstruktiv och proaktiv dialog mellan miljörörelsen och energibranschen. Naturskyddsföreningen ser med glädje att värdet av biologisk mångfald, ett oförändrat klimat och hållbart utnyttjande av resurser börjar gå upp för de flesta aktörer i både industri och energibransch.

5) Det finns mycket att göra när det inte blåser! 

Effektfrågan har varit den sista nöten att knäcka för att industri och politiker ska kunna känna sig trygga med att förnybara energislag kan leverera det som krävs för en konkurrenskraftig svensk energiintensiv industri. Även om det ännu inte råder enighet på detaljnivå kring vilken typ av energisystem vi vill ha i framtiden så råder ingen brist på lösningar för att hantera effektfrågan. Glädjande nog börjar diskussionen även här svänga mot vilka lösningar olika aktörer vill ha snarare än vilka problem som kan tänkas uppstå när olika reaktorer fasas ut. Nu hoppas vi att politiker och andra aktörer ser frågan om effekt, balans och konvertering av elvärme som en fråga som kräver en gemensam lösning baserad på systemsyn.

 

Naturskyddsföreningen har gjort ett inspel om detta direkt till Energikommissionen, brevet kan läsas i sin helhet här: http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/naturskyddsf_brev_till_energikommissionen.pdf