Klimatmaxa politiken – 100 styrmedelsförslag

Idag släpper Naturskyddsföreningen en ny rapport med 100 klimatpolitiska styrmedelsförslag för att minska Sveriges utsläpp. Vi har konstaterat att även om många politiker gärna pratar klimat så görs väldigt lite. Utredningarna avlöser varandra, men de politiska besluten lyser med sin frånvaro. Naturvårdsverkets prognoser visar att de långsiktiga klimatmålen inte kommer att nås med nuvarande styrmedel.

Det hoppfulla i allt detta är att det inte är lösningarna som saknas, utan den politiska ambitionen. Det kanske inte låter så positivt, men så länge vi inte på allvar har försökt att tillämpa alla de lösningar som finns tillgängliga så finns ingen anledning att känna hopplöshet.

Med rapporten ”Klimatmaxa politiken – 100 styrmedelsförslag” vill vi visa politikerna hur mycket som finns att göra. Vi går igenom alla Sveriges utsläpp och föreslår åtgärder och styrmedel för att minska dem. Det är ett klimatpolitiskt smörgåsbord för de politiker som tar den globala uppvärmningen på allvar.

Vissa utsläpp kommer ta lite tid att minska, andra går väldigt enkelt. Några beslut kan fattas redan imorgon, till exempel:

  • Avveckla alla klimatskadliga subventioner. Börja med att göra om reseavdraget, avskaffa skatteförmånen på tjänstebilar som inte är supermiljöbilar, ta bort nedsättningarna av koldioxidskatten och ta bort skattebefrielsen på torv
  • Inför ett bonus-malus-system för personbilar
  • Gör stora investeringar i järnvägen
  • Inför ett stadsmiljöprogram
  • Skapa en statlig pott för investeringar i cykelinfrastruktur
  • Inför kilometerskatt för lastbilar
  • Ge statliga lånegarantier för energieffektiviserande renovering av flerbostadshus
  • Inför årsvis nettodebitering av småskalig förnybar elproduktion
Utsläppen av växthusgaser i Sverige samt olika målnivåer

Utsläppen av växthusgaser i Sverige samt olika målnivåer. Ur ”Klimatmaxa politiken”.