Kom igen Baylan, låt solrevolutionen rulla vidare

Ni kanske minns den farsartade förvirring förslaget om skattereduktion för mikroproducenter av förnybar el ledde till förra året? Där nuvarande regering kritiserade Alliansens förslag och ingen riktigt visste vad som gällde för energiskatten? Nu öppnar regeringen för en olycklig fortsättning på detta solbeskattningsdrama, verkar det som. De har nämligen lagt fram ett förslag på att ta bort energiskattebefrielsen för egenproducenter av solel om de har anläggningar över 144 kW (begränsat både per juridisk person och anläggning), eller om de säljer el till nätet. Förslaget finns med i Promemorian ”Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2016” som gått ut på remiss. Naturskyddsföreningen har besvarat remissen här: Yttrande om Promemoria

Regeringen har gått i försvar för förslaget under de senaste veckornas debatt. Energiminister Baylan menar att det är en kompromiss med Norge och Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin debatterar på Twitter och Facebook med att det ”bara är 17 anläggningar som drabbas”. Det senare stämmer kanske gällande 144kW-gränsen, som det ser ut idag. Men det var väl inte meningen att Solrevolutionen skulle stanna av nu, eller? Dessutom drabbar begränsningen i möjligheter att sälja överskott alla anläggningar, likaså begränsningen i att få flytta el mellan sina anläggningar.

Gällande kompromissen med Norge är vår uppfattning att Sverige endast har lovat Norge att ta bort befrielsen från energiskatt för storskalig vindkraft. Att Norge skulle gå in och kräva att vi begränsar möjligheten att bygga ut solkraft i Sverige, anser vi att är både osannorlikt och orimligt. Om det verkligen stämmer, är det något som regeringen inte borde acceptera.

Om regeringspartierna menar allvar med en omställning till förnybar energi som en solrevolution är en viktig del av, måste regeringen ändra skatteförslaget på solel, öppna för lite större anläggningar och samtidigt förenkla reglerna och röja onödiga hinder även för dem som räknas som mikroproducenter av el.  Vi har sammanfattat de förändringar som behövs göras både i skatteförslaget och i övrigt nedan:

Tio förslag på förändringar i lagstiftningen som behövs för att skapa solrevolution

  1. Höj gränsen för energiskattebefrielse till 450 kW per anläggning, dvs samma gräns som föreslogs i den utredning som föregick skattereduktionen. Med den obegripliga gräns på 144 kW som nu föreslagits kommer många bra soliga takytor aldrig att användas.
  2. Sätt gränsen för skattebefrielsen per anläggning och inte per juridisk person så länge som elen bidrar till att minska producentens elförbrukning och kan ses som en energieffektiviseringsåtgärd.
  3. Inför ett undantag så att mikroproducenter som omfattas av skattereduktionen kan sälja sin el så länge man köper mer el än man säljer på årsbasis.
  4. Bestäm att skattereduktionen ska gälla per anläggning och inte per juridisk person. Då kan företag och bostadsrättsföreningar få chans att utnyttja alla sina befintliga takytor så länge som de förblir nettoköpare av el.
  5. Ge elkunden lagstadgad rätt att via elnätet flytta el mellan sina egna anläggningar. Det ger förutsättningar även för föreningar och företag som har flera anläggningar att få lönsamhet i sina investeringar.
  6. Överför skattereduktionen för mikroproducenter till elfakturan att kvitta mot energiskatten istället för mot inkomstskatten. Detta gör det tydligt att den egna anläggningen påverkar elräkningen. Det är också ett billigare och enklare sätt att hantera skattereduktionen
  7. Ge dem som inte har egna takytor att sätta solceller på möjlighet att bygga anläggningar tillsammans för att täcka sin egen förbrukning och omfattas av skattereduktionen.
  8. Ta bort kravet på momsregistrering för mikroproducenter, så undviks onödigt krångel och kostsam administration.
  9. Anpassa elcertifikatssystemet så att det blir lättare för mikroproducenter att söka elcertifikat och så att administrationen av småskaliga producenter underlättas.
  10. Inför Energi-ROT som ersättning för det nuvarande investeringsstödet för solceller. Detta har bromsat snarare än skyndat på utvecklingen med långa köer och osäkra förhållanden och de ändringar som införts är otillräckliga. Se därför till att den som investerar i mikroproduktion kan få Energi-ROT-avdrag för hela anläggningskostnaden istället.

Beräkningar visar att solceller på bara en fjärdedel av de lämpliga takytorna skulle kunna producera 10 procent av Sveriges el. Naturskyddsföreningen anser att det är en rimlig målsättning till 2030 och ett viktigt bidrag till den omställning av Sveriges energisystem som vi nu står inför. Vi hoppas att regeringen tar sitt förnuft till fånga och snarast inför förbättringar istället för att försämra förutsättningarna så att solrevolutionen nu kan rulla vidare!

I Naturskyddsföreningens remissvar till regeringens promemoria ”Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016” hittar ni även föreningens synpunkter på förslagen om förändrad beskattning av drivmedel.