Kunskapslucka kring vattenkraftens miljöpåverkan

Det finns en stor kunskapslucka kring vattenkraftens miljöpåverkan, det var en slutsats av IVA:s seminarium om vattenkraftens påverkan på biologisk mångfald som hölls i veckan. Under seminariet presenterades  vattenkraftens energisystemfördelar av Jesper Nyberg från Svenska kraftnät, vattenkraftens miljöpåverkan av Ingemar Näslund från SLU och till slut gjorde Erik Brandsmaa, Energimyndigheten, en sammanvägd analys. En panel bestående av kraftbolagsrepresentanter och miljörörelse diskuterade sedan i huvudsak kring de nya miljöprövningar som vattenkraften står inför och hur dialogen kring detta har gått till.

Panelen

Paneldiskussion mellan Birgitta Adell, Fortum, Claes Hedenström, Vattenfall, Mattias de Woul, WWF och Ellen Bruno, Naturskyddsföreningen

Det som väckte störst intresse i publiken, som i huvudsak bestod av folk från energibranschen, var ändå Ingemar Näslunds dragning om vattenkraftens miljöpåverkan och många röster under minglet och i arbetsgruppen efteråt tyckte att det varit mycket lärorikt.

”Vattenkraftens miljöpåverkan handlar om så mycket mer än lax” var ett av huvudbudskapen. Men det är ändå lax och andra fiskar som de flesta tänker på när man pratar vattenkraft och miljö. Trots detta har färre än 5% av Sveriges 2100 vattenkraftverk någon form av fiskvägar och det är tveksamt hur flertalet av dessa fungerar ändå. Detta har föranlett vissa kraftbolag att starta projekt kring att transportera fisk på lastbilar, eller att odla upp lax och sätta ut som kompensation. Ingemar Näslund poängterade dock att det finns mycket annan miljöpåverkan som inte löses genom laxodling! Exempelvis påverkas ämnestransporten ut i Östersjön, vilket man inte vet säkert hur det påverkar tex övergödningssituationen. Att flödena ändras till att komma under en annan säsong än de gör naturligt är också ett problem. Sedan påverkas också andra arter i och kring älvarna, allt i från sländor till spindlar och andra insekter samt de unika strandmiljöerna kring älvar där vattenståndet varierar naturligt. Ingemar Näslund påpekade dock att det finns många relativt enkla åtgärder som kan förbättra situationen i befintliga vattenkraftverk.

Hela seminariet och alla presentationer återfinns på IVAs hemsida.

Ingemar Näslunds dragning, som var lärorik förvisso, men på en ganska grundläggande nivå, fyllde uppenbarligen en stor kunskapslucka. Vilket kan uppfattas som ganska häpnadsväckande i sig. Borde inte energibranschens representanter, flera som jobbar med miljöfrågor dessutom, känna till detta redan? Det pratas ofta om vikten av att ställa vattenkraftens negativa miljöpåverkan mot dess positiva egenskaper ur energisystemsynpunkt. Men ska man kunna göra detta på ett rättvist sätt krävs ju rimligen en god kännedom om båda dessa faktorer. Vattenkraften har ju mycket låg klimatpåverkan och dessutom egenskaper som gör att den kan bidra till mer förnybart i systemet och i ljuset av detta hävdar exempelvis Fortum till och med att vi bör överväga att bygga ut de orörda älvarna. Det var dock inget som de gärna ville diskutera under just detta seminarium och deras representant valde att inte svara på min direkta fråga om det. Istället sa Claes Hedenström från Vattenfall att det inte är något som behöver beaktas i nuläget och miljörörelsens representanter var naturligtvis helt emot denna linje. Det paradoxala i resonemanget, vilket Ellen Bruno från Naturskyddsföreningen påpekade, är att en av de mest förödande konsekvenserna av klimatförändringarna är förlust av biologisk mångfald och de som vill bygga ut vattenkraften vill alltså orsaka irreversibel skada på unika miljöer och offra biologisk mångfald  för att skydda  – biologisk mångfald…

Visst ska vi värna om den vattenkraft vi har och väga in energisystemfördelarna i ekvationen när den ska miljöanpassas. Men steget därifrån till att bygga ut ny vattenkraft i orörda miljöer är ett sjumilakliv i helt fel riktning för planeten.