Parisavtalet har inte satt avtryck på regeringens vårbudget

Parisavtalet har inte satt avtryck på vårbudgeten. Regeringen anser att Sverige ska ligga i framkant i klimatomställningen, men förslagen i vårbudgeten räcker inte till om regeringen menar allvar med sin ambition att bli en av världens första fossilfria nationer.

Regeringen vill prioritera arbetet med fossilfria resor, det är bra men då måste regeringen lägga nya förslag för att minska utsläppen i transportsektorn. De hittills föreslagna åtgärderna räcker inte till för att nå en fossilfri fordonsflotta. Det finns en mängd nya styrmedel att ta till för att minska utsläppen i transportsektorn så som kvotplikt för biodrivmedel, avståndsbaserat reseavdrag och dubblerat järnvägsunderhåll:

En kvotplikt för att öka andelen biobränslen i drivmedlen succesivt, för att fordonsflottan år 2030 ska vara helt fossilfri.

Ansvaret för genomförandet läggs på de bolag som säljer drivmedel. Näringslivet, exempelvis Preem, är positiva till förslaget och redo för ökade investeringar i biobränslen, men vågar på grund av politisk otydlighet och svaga styrmedel inte göra de stora investeringarna.

-Ett avståndsbaserat reseavdrag.

Det ska i första hand gå till landsbygdsbor som behöver stödet istället för att som idag gynna bilister i storstadsregioner där det finns kollektivtrafik. Ta bort avdraget, eller omforma det enligt norsk modell så att det baseras på avståndet oberoende av färdsätt. Reseavdraget är ett tydligt exempel där samhället subventionerar företeelser som strider mot de mål som riksdag och regering satt upp.

-Ett dubblerat järnvägsunderhåll för pålitliga transporter för industrin och privatpersoner.

Det är väldigt bekymmersamt att regeringen inte satsar mer på järnvägen. När Socialdemokraterna och Miljöpartiet var i opposition var de upprörda över tågkaoset. Men nu när de är i makten avsätter de inte de resurser som behövs för att fixa järnvägen. Den begränsade och tillfälliga satsning på underhållet som görs räcker inte till på långa vägar. Järnvägsunderhållet måste dubbleras för att komma till rätta med förseningarna.

Det finns några ljusglimtar i budgeten. Införandet av REP-avdraget för reparationer är ett steg i rätt riktning, och en viktig signal om resurseffektivitet. Borttagandet av kravet på momsregistrering för bland annat privatpersoner som producerar sin egen solel är också ett viktigt steg framåt för att solrevolutionen i Sverige ska ta fart.

Det är också positivt att regeringen säger sig vilja ha ett energisystem som bygger på 100 % förnybar energi på sikt. Det är av yttersta vikt att det även kommer med i underlaget som Energikomissionen ska ta fram till den breda politiska överenskommelsen om den långsiktiga energipolitiken.

Naturskyddsföreningen anser sammanfattningsvis att det är beklämmande att det inte finns tillräckligt många offensiva klimatpolitiska förslag i vårbudgeten, trots höga ambitioner. Politisk vilja räcker inte – regeringen måste också visa handlingskraft.