FN-arbete för säkrare kemikaliehantering

Den kommande veckan samlas representanter för världens länder och olika intresseorganisationer i Genève för att diskutera hur vi ska göra kemikaliehanteringen säkrare. Naturskyddsföreningen kommer också att vara på plats.

Möte i Geneve

Mötet i Geneve blir den fjärde konferensen inom ramen för Strategic Approach to International Chemicals Management (förkortat SAICM). Ett starkt kemikaliearbete nationellt räcker inte för att säkerställa att vi hanterar kemikalier på ett sätt som inte skadar människors hälsa och miljön. Många av miljöproblemen kopplade till kemikalier är globala. I en globaliserad ekonomi, där produktion av varor ofta omfattar komponenter från leverantörer i olika länder, samt varorna skickas kors och tvärs över planeten – och med dem kemikalierna som varorna innehåller – behöver vi koordinering på överstatlig nivå, globalt. Därför finns på FN-nivå ett antal lagligt bindande konventioner för specifika grupper av särskilt farliga kemikalier med global spridning, samt arbetet med SAICM.

Om SAICM

2002 – tio år efter FN:s första globala konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro – hölls World Summit on Sustainable Development i Johannesburg. Världens länder kom då överens om att god kemikaliehantering är en viktig komponent i hållbar utveckling och ett ramverk för internationellt samarbete och koordinering kring kemikaliehantering förhandlades fram under åren därefter. Ramverket döptes till SAICM och är – till skillnad från kemikaliekonventionerna – inte lagligt bindande. Därför kan länder som inte är medlemmar av en eller flera av kemikaliekonventionerna, t.ex. U.S.A, delta i SAICM-arbetet. Även företag och andra aktörer som hanterar kemikalier, eller som bedriver upplysningsarbete om kemikalier, t.ex. miljöorganisationer och andra intresseorganisationer, kan bidra till SAICM-arbetet. SAICM har en bredare ansats än kemikaliekonventionerna och fångar upp viktiga komponenter av kemikaliesäkerhetsarbete som kemikaliekonventionerna i nuläget inte täcker, samtidigt som det ger stöd till arbetet med konventionerna. 2006 hölls den första konferensen för SAICM.

Årets konferens

Viktiga punkter på dagordningen för fjärde konferensen för SAICM är:

  • En färdplan med prioriteringar i SAICM-arbetet de sista fem åren av SAICM:s nuvarande mandat fram till 2020, då mandatet upphör,
  • ett nytt program för informationsdelning om kemikalier i varor mellan företag, återförsäljare av varor och kunder,
  • finansiering av SAICM-arbetet,
  • prioriterade policyområden,
  • och förnyat mandat för SAICM bortom 2020.

Särskilt farliga bekämpningsmedel och svårnedbrytbara läkemedelsrester i miljön har föreslagits bli nya prioriterade policyområden i SAICM. Dessutom kommer länderna och andra deltagare i SAICM-arbetet att rapportera om fortskridandet av arbetet med existerande prioriterade policyområden (bly i målarfärger, kemikalier i varor, farliga kemikalier i elektriska och elektroniska produkters livscykler, nanoteknologi och tillverkade nanomaterial, hormonstörande kemikalier, och perfluorerade kemikalier och utbytet av dessa till säkrare alternativ).

En för miljörörelsen mycket viktig punkt på dagordningen är ett förnyat mandat för SAICM bortom 2020. Vi hoppas att världens länder på mötet kommer överens om att en process för att förhandla fram ett nytt mandat ska inledas.

Stay tuned … jag rapporterar mer efter mötet.