Läsarfråga: Om ändringar i allemansrätten

Miljöminister Andreas Carlgren har uttalat ett behov av att ändra på allemansrätten i syfte att

tydliggöra gränsen för hur storskaliga ekonomiska intressen får agera i förhållande till vår rätt att fritt röra oss i naturen och i förhållande till de privata markägarnas intressen.

(ur Andreas Carlgrens blogg)

I slutändan kan detta leda till inskränkningar på allemansrätten varpå vi på Naturskyddsföreningen reagerar starkt emot. Många hör av sig och undrar varför, och tror att vi vill stötta kommersiella intressen som skövlar våra naturtillgångar. Detta är naturligtvis inte fallet. Vår miljöjurist Oscar Alarik ger här förklaringar till hur vi tänker kring några av de frågor som kommit in:

  • Vilken nytta skall det göra naturen att kommersiella intressen skövlar våra naturtillgångar?
  • Varför ska inte den som äger marken ha rätt att förhandla med de  som idag utnyttjar våra naturtillgångar helt gratis?
  • Kommersialisering av Allemansrätten hotar densamma.  Hur ställer ni er till det?
  • På vilket sätt tjänar Naturskyddsföreningen på att stödja kommersiella intressenter?
  • Är inte Naturskyddsföreningen oberoende?

Vi hoppas att det blir till hjälp för dig som vill ta ställning i frågan.

Till att börja med vill jag inskärpa att allemansrätten innebär både skyldigheter och rättigheter, och att Naturskyddsföreningen självklart inte stödjer missbruk av allemansrätten. Vad vi är emot är en inskränkning av den gamla allemansrätt som ger oss rätt att röra oss fritt ute i naturen så länge vi inte skadar eller stör. Den har sedan lång tid tillbaka gällt också för kommersiell verksamhet. Men vi har inget till övers för oseriösa intressen som stör, bidrar till skador på natur och skövling av resurser och påstår att de skyddas av allemansrätten. Det är faktiskt inte i enlighet med de lagar vi har.
Problemet med att krångla till allemansrätten med nya begränsningar om kommersiell verksamhet, är att det sannolikt inte alls blir ”tydligare” som miljöministern uttalat. Det kan bli svåra gränsdragningsfrågor om vad som är ”kommersiellt” och inte, som kan komma att pågå under lång tid framöver. Osäkerheten kan få frilufts- och naturföreningar att avhålla sig från att ta ut folk i naturen, eftersom man inte vet om man får ta betalt för busshyra och liknande. Lokala konflikter kan också uppstå när markägare som övertolkar nya regler försöker hindra vanliga utflykter med hänvisning till att de är kommersiella.

Vilken nytta skall det göra naturen att kommersiella intressen – såsom kommersiell bärplockning och kommersiellt utnyttjande av natur och mark – skövlar våra naturtillgångar?

För det första faller faller utnyttjande av natur och mark som leder till skövling eller skador inte inom allemansrätten. Det är brottsligt och kan polisanmälas. Det gäller även skador på grund av plockning av till exempel bär, svamp och vitlav.

För det andra ska noteras att de inskränkningar i allemansrätten som diskuteras inte är begränsad till verksamhet som innebär stora skador, utan ”kommersiell verksamhet” – något som kan omfatta även STF:s vandrarhem, segelskolor, skridskoturer och till och med fotbollsklubbar som plockar bär för att sälja.

För det tredje kan näringsverksamhet ibland vara en bra väg för svenskar att komma ut i naturen, på till exempel guidade turer. Många svenskar har idag ingen friluftsvana, utan behöver det stödet för att våga sig ut – och om de inte vågar sig ut kommer de heller aldrig att lära sig uppskatta naturen. Vi är mycket oroade för att en lagändring skulle kunna drabba det organiserade friluftslivet, och medföra att vanligt folk drar sig för att gå ut i skog och mark.

Varför ska inte den som äger marken ha rätt att förhandla med de kommersiella intressenter som idag utnyttjar våra naturtillgångar helt gratis?

Äganderätten är och har aldrig varit ett absolut envälde över marken, utan är att karakterisera som en knippe rättigheter över marken. Återigen – det är inte bara rika bolag som det handlar om, utan även gårdsbutiker som säljer sylt från bär plockade på skogsbolagens mark, dykarklubbar och skridskoföreningar som guidar nyblivna skridskoåkare förbi kanske hundratals olika markägares fastigheter. En hel del skulle gå förlorat om skridskoklubben skulle behöva förhandla med dussintals markägare åt väst, öst, söder och norr för att säkra alla turer det kan bli fråga om. Skridskoturens riktning beror ju på vindens riktning den dag turen ska bli av.

Kommersialisering av Allemansrätten hotar densamma. För oss privatpersoner. Hur ställer ni er till det?

Visst är det så att det förekommer missbruk av allemansrätten, både av privatpersoner och näringsverksamhet. Ett vanligt problem är till exempel hästverksamheter som nöter på grannars enskilda vägar, i lerigt väglag kan hästar orsaka skador på mjuka vägbanor. Ett annat är nötning från turistbussar på populära utsiktspunkter och utflyktsmål. Faktum är att det redan idag är förbjudet att skada mark i kommersiell verksamhet. Så sent som 1996 förbjöd Högsta Domstolen en företagare att fortsätta hyra ut kanoter, eftersom verksamheten skadade ständerna utmed vattendraget. Det finns redan möjlighet för kommuner att gripa in med förelägganden och förbud när företags verksamhet skadar natur.

På vilket sätt tjänar Naturskyddsföreningen på att stödja kommersiella intressenter?

Inte alls, vi tar inte naturligtvis inte emot pengar för att skydda allemansrätten.

Är inte Naturskyddsföreningen oberoende?

Jo, vi är politiskt oberoende. Vi behöver inte följa något visst partis linje eller bekänna oss till någon politisk ideologi. Vi följer vad som anges i de stadgar som föreningen följt i över hundra år, som bland annat säger att Naturskyddsföreningen ska verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden. Därför är också allemansrätten viktig för oss.

Länktips

SR 15/7 2011 Debatt med Svante Axelsson och Fredrik Bonde: Är allemansrätten okränkbar?

GP 18/7 2011 Debattartikel av Thomas Tidholm och Viktor Säfve från Föreningen Skydda Skogen:  Ändrad allemansrätt skapar bara problem

GP 20/7 2011 Debattartikel av LRFs Fredrik Bonde och Helena Jonsson: Vi vill ha en rimlig avvägning i allemansrätten

Hitta fler blogginlägg om allemansrätten hos Twingly

Twingly Blog Search allemansrätten Search results for “allemansrätten”