Läsarfråga: Vad kostar direktreklamen?

Vi anser att ökad andel direktreklam är på alla sätt icke önskvärd ur miljösynpunkt och vill inte bidra till en sådan utveckling. Kan Naturskyddsföreningen ge oss litet siffror på kostnaden för direktreklamen i råvara, tryckning, distribution och destruktion?

Jag har inga uppgifter om kostnaden om tillverkning av direktreklam, detta ligger en bit utanför mitt område. Däremot delar jag (och Naturskyddsföreningen) helt din uppfattning om att direktreklamen är en stor miljöbelastning som påverkar framför allt klimatet och den biologiska mångfalden negativt. Detta är en mycket viktig fråga, inte minst symboliskt och principiellt, även om direktreklamen står för en ganska liten del av vår totala papperskonsumtion (kring någon procent). Många upplever reklamen som onödig och irriterande och den är som sagt ett miljöproblem.

Några argument:
Biologisk mångfald / råvaran till reklamen
Enbart i den svenska skogen är över 1800 djur-, svamp- och växtarter rödlistade, dvs mer eller mindre hotade. Skogsbruket är den utan jämförelse största problemet för den biologiska mångfalden i skogen. Om denna mångfald ska finnas kvar krävs en omställning till ett mer skonsamt skogsbruk samt betydligt mer skyddade områden.

Klimat
Direktreklam och annan papperskonsumtion bidrar till ökade koldioxidutsläpp vilket påskyndar den globala uppvärmningen och förvärrar klimatproblemen. Påverkan sker dels vid tillverkning och transport av papperet/trycksaken, dels vid utdelning (transporter) samt vid nedbrytning (kolet i papperet frigörs igen). Den växande skogen tar visserligen upp kol men totalt sett är papper en av våra största klimatbovar.

En ofta oönskad och därför onödig produkt
En stor andel av hushållen upplever direktreklam som ett besvär och låter den gå direkt till pappersinsamling (eller än värre, soppåsen). För några år sedan tillfrågades en slumpvis utvald grupp personer om man ville ha telefonkatalogen (gula sidorna) eller hellre avstod. Flertalet ville hellre avstå. Och detta handlar ändå om en produkt med högt informationsvärde och relevans jämfört med många andra pappersprodukter vi får i brevlådan.
Konsumtion / vad kan jag göra?
Sverige är ett av de länder som använder mest papper i världen (ca 210 kg per person och år). En stor del av detta finns i produkter som i många fall är överflödiga och inte tillför någon ökad livskvalitet, t ex (onödiga) förpackningar av papper och kartong, direktreklam och andra trycksaker som många inte efterfrågar med mera. Mer info + konkreta spartips

Hälsningar,

Jonas Rudberg

Foto: David Hall, (moonhouse på Flickr)