Seminarium om ”grönt flygbränsle”

Idag deltog jag i ett seminarium i Almedalen med rubriken ”Går det att lita på grönt flygbränsle?”. Arrangör var statliga Swedavia, och vi deltagare representerade miljöorganisationer, politiker, forskare, flygbolag m.fl. Här sammanfattar jag några av mina kommentarer.

Stort intresse för mer hållbara bränslen

Seminariets utgångspunkt var den senaste tidens ökade intresse för biobränsleanvändning i flygplan. Allt fler flygbolag har genomfört testflygningar med biobränslen, bland annat på använd frityrolja. Biobränslen i vägtransporter har ju funnits länge, men används ännu inte i nämnvärd omfattning i flyg. Nu spår branschen att biobränslen har stor potential att minska flygets klimatpåverkan framöver, med ett internationellt mål på en halvering av klimatpåverkan till 2050.

Flyget står bara för några få procent av de globala koldioxidutsläppen, och är långt ifrån det enda transportslag som är problematiskt ur klimatsynpunkt. Men flygresandet ökar kraftigt, och utsläppen med dem. Av svenskarnas utsläpp står flyget för omkring 11 %. Tekniska förbättringar ökar effektiviteten, men kan inte hålla jämn takt med ökad efterfrågan på flygresor. Dessutom bör utsläppen från långdistansflyget räknas upp med en faktor på omkring 1,9 eftersom utsläppen av vattenånga på hög höjd innebär större klimatpåverkan än om samma utsläpp hade skett vid marknivå av exempelvis en bil. Detta syns inte i utsläppsstatistiken.

En rättvisefråga?

Även om utsläppen är små från flyget jämfört med exempelvis globala utsläpp från vägtrafik måste utsläppen sättas i relation till att det bara är omkring 5 % av jordens befolkning som någonsin har suttit i ett flygplan, och än färre som flyger regelbundet. Att flyga är en av de enskilda aktiviteter som har överlägset störst klimatpåverkan, en resa tur och retur mellan Stockholm och Bangkok släpper ut omkring 2 ton koldioxid per person, vilket bara det är mer än vad som på sikt är hållbart att släppa ut per person på ett helt år, från allt vi gör! En flygresa kan jämföras med ett års bilkörande.

Bioenergi inte oproblematiskt

Men åter till frågan om biobränslen som en möjlig lösning på flygets utsläpp. För det första så gäller uppräkningsfaktorn på vattenångan också biobränslen, så halva klimatvinsten försvinner redan där. Biobränslen är dessutom aldrig helt klimatneutrala, de konkurrerar alltid med annan användning som direkt eller indirekt ökar efterfrågan på jordbruksmark. Biobränslen är absolut något mycket bra, som vi bör satsa stort på att öka tillgången av. Det finns all anledning att hoppas på nya källor till bioenergi, som algodlingar som inte kräver jordbruksmark, och minskad köttkonsumtion kan öka bioenergipotentialen på befintlig jordbruksmark. Att regeringen nu börjar beskatta biobränslen lika mycket som fossila bränslen är mycket olyckligt. Men det är aldrig helt grönt och oproblematiskt, också den ”renaste” energin måste vi hushålla med. Och förnybara bränslen är bara förnybara så länge de inte överutnyttjas, tillgången är begränsad.

Den begränsade tillgången innebär också att en ökad användning av biobränslen till flyget konkurrerar med ökad användning i andra sektorer, till exempel vägtrafiken. I praktiken blir det därför ett nollsummespel så länge tillgången är begränsad, vilket vi kan räkan med att den kommer vara undre överskådlig tid. Det finns gott om politiska åtgärder för att minska bilismen, men inga för att minska flygandet.

Flygbranschens mål att halvera sina utsläpp till 2050 (se bild nedan)  illustrerar mer än något annat hur brådskande det är att minska efterfrågan på flyg. För det första inkluderar den prognosen sannolikt inte höghöjdsfaktorn på vattenånga, och inte heller det faktum att också biobränslen är en begränsad resurs som om den används till flygbränsle konkurrerar ut annan användning som kanske vore mer effektiv. Dessutom är en halvering till 2050 inte tillräckligt för att nå internationella klimatmål om att hålla den globala uppvärmningen under två grader. Utsläppen måste närma sig noll.

Hållbart eller greenwashing?

Självklart kommer det fortfarande behövas flygtrafik 2050, något annat antagande vore naivt. Och det flyget bör använda biobränslen, så att branschen satsar på att utveckla sådana är bra. Men lika naivt är att tro att vi kan fortsätta flyga som vanligt utan att det får allvarliga konsekvenser i form av klimatförändringar.  Det är farligt att låta sig luras av idéer om ”grönt flyg”, det blir inte hållbart att flyga för att vi fyller halva eller ens hela tanken med biobränslen. Flygtrafiken behöver minska, framförallt i de idag rika delarna av världen som står för flygresandet, eftersom efterfrågan kommer att växa i resten av världen i takt med att de kommer ikapp ekonomiskt. Precis som med andra utsläpp, flyget är på inget sätt unikt i den aspekten, mer än att det än mer är ett privilegium för mycket få idag. Att fokusera på ”gröna bränslen” framför en minskning av efterfrågan på flyg handlar snarare om greenwashing än om hållbarhet. Det ena får inte ta fokus från det andra; vad som behövs är en minskning av flygresandet i kombination med ett bränslebyte samt bättre teknik.

Därför behövs styrmedel som minskar flygandet. Idag är flyget befriat från energi- och utsläppsbeskattning, betalar den lägsta momssatsen på 6 % (gäller inrikesflyget, utrikesflyget betalar ingen moms alls) samt får stora subventioner till flygplatser, och är därmed kraftigt subventionerat. Detta innebär i sin tur att mer hållbara alternativ som tåg har svårt att konkurrera. Det är helt orimligt. Flera andra EU-länder har infört ekonomiska styrmedel för att minska flygets utsläpp. Det finns många styrmedel för att minska bilismen, men inga för att minska flygandet. Samtidigt behövs styrmedel för att stötta utvecklingen och infasningen av biobränslen, som drivmedelscertifikat eller kvotplikt, samt en differentierad beskattning av bio och fossilt.

”Uppmuntra inte”

Jag avrundar med att citera ett stycke ur en underlagsrapport till den statliga utredningen ”Fossilfrihet på väg”, som ganska väl ramar in frågan:

Eftersom flygbranschen hyser en högst befogad misstro mot politikers och medias förmåga och intresse av att sätta sig in i fakta kommer man trots ovanstående att lägga stora resurser på att demonstrationsflyga med olika biobränslen bara för att visa att ”man gör något”. Det är viktigt att dessa aktiviteter inte uppmuntras från politiskt håll eftersom de inte på något sätt för samhället närmare ett fossiloberoende.”

Arne Karyd. Fossilfri flygtrafik? Underlagsrapport till utredningen om fossiloberoende fordonsflotta, N 2012:05. (”Ovanstående” i citatet refererar till ett resonemang kring att bioenergi är en begränsad resurs det råder konkurrens om, varför ökad användning i en sektor konkurrerar med användning i andra sektorer).

IATA-chart

Den internationella flygbranschens schematiska plan för att halvera sina utsläpp till 2050, där biobränslen står för nära hälften av minskningen. En halvering till 2050 räcker inte för att klara internationella klimatmål, och skulle i detta scenario kräva stora mängder biobränslen. Diagrammet inkluderar sannolikt inte heller vattenångans klimatpåverkan på hög höjd. Det som krävs är att den svarta linjen, som illustrerar växande efterfrågan, planar ut.