Varför är det så svårt?

En skulle kunna tänka sig att knäckfrågorna i klimatförhandlingarna blev mer och mer definierade och konkreta efterhand som dagarna går här i Lima. De detaljerade diskussionerna finns naturligtvis där, men de grundläggande konflikter och motsättningar som leder till låsta positioner är ändå desamma idag, två dagar innan COP20 ska avslutas, som de var för några månader sedan. Vad handlar det då om? Framför allt om diametralt olika sätt att se på historiskt ansvar kontra dagens situation och konsekvenserna av detta för det kommande avtalet, mellan utvecklingsländer och höginkomstländer. Ungefär såhär:

”Alla länder har ansvar för utsläppsminskningar” menar t ex USA med flera rika länder. Stopp och belägg säger då många av världens utvecklingsländer, som menar att det urholkar klimatkonventionens grundläggande princip om rättvisa. Enligt konventionen är världens länder uppdelade i grupper (sk annex) som har, respektive inte har, ansvar för utsläppsminskningar. Att rucka på de gränserna vore att skaka konventionen i dess grundpelare. Dessutom skulle en då bortse från det historiska ansvar som vilar på de länder som idag är rika och som byggt sin ekonomiska utveckling på utsläpp av växthusgaser.

”Avtalet ska bara handla om utsläppsminskningar” säger t ex USA , Australien med flera. Men hallå, ropar utvecklingsländerna igen – vad hände med principen om gemensamt men olika ansvar? Enligt konventionen ska de som har släppt ut mest och som har störst ekonomisk förmåga också skapa förutsättningar för dem med mindre ekonomisk förmåga att dels anpassa sig till klimatförändringar som redan sker, och dels utveckla sina samhällen på ett sätt som inte bidrar till ytterligare höjda utsläpp. Därför är det avgörande för utvecklingsländerna att anpassningsfrågor, finansieringsfrågor och överenskommelser om teknologiöverföring också finns med i avtalet.

Men krävs det inte då att alla drar sitt strå till stacken för att vi ska klara av den enorma utmaning som klimatförändringarna innebär? Jo. Men diskusisonen om hur vi möter klimatförändringarna måste också kopplas ihop med andra globala utmaningar som t ex hur vi kan bekämpa fattigdom och försvara mänskliga rättigheter. Därför behöver vi hjälpas åt och skapa utrymme för alla människor att leva ett värdigt liv.