Illegalt fiske och handel: EU ger gult kort till Thailand medan Filippinerna och Sydkorea slipper undan

image (3)

Uppskattningsvis fångas upp till 26 miljoner ton fisk (15 % av världens totala upptag) olagligt varje år. Olagligt fiske leder inte bara till minskade fiskbestånd och habitatförstörelse utan konkurrerar även på många platser ut det småskaliga fisket, vilket i sin tur resulterar i sårbara kustsamhällen. EU, som står för störst import av fisk, försöker reglera detta med hjälp av en så kallad ”IUU-regulation” (kontroll av illegalt och oreglerat fiske). Denna lag trädde i kraft 1 januari 2010 och innebär kortfattat att endast produkter certifierade som ”lagligt fångade” av den berörda flaggstaten får tillträde till den europeiska marknaden. I de fall då flaggstaten ej lyckas certifiera sina produkter startar EU-kommissionen en process där samarbete och hjälp erbjuds för att förbättra regelverket och kontrollen av vem/hur/vad som fiskas. Delmålet i denna process är ”gult kort”, dvs. en varning. Grönt kort ges när flaggstaten har adresserat sina brister på ett tillfredsställande sätt medan rött kort delas ut i de fallen brister kvarstår. Rött kort innebär att flaggstaten är portad från EUs marknad.

I slutet av april uppdaterade EU-kommissionen sin lista över länder som brister när det kommer till att kontrollera och bekämpa illegalt fiske. Nytt för i år är att Thailand får gult kort. Kommissionen har sedan 2011 fört diskussioner med thailändska myndigheter och efter noggrann analys anses deras kontroller, övervakning och sanktioneringssystem ej vara tillräckliga. De får nu 6 månader på sig att implementera en skräddarsydd handlingsplan för att komma tillrätta med problemen – om inte åtgärder vidtas så kan EU förbjuda all import av fisk från Thailand. Denna typ av förbud har skett vid ett flertal tidigare tillfällen (ex. Belize, Guinea, Kambodja och Sri Lanka).

Medan Thailand får en varning så får två länder som tidigare varnats, Filippinerna (2014) och Sydkorea (2013), nu grönt ljus. EU anser att dessa två länder har vidtagit de legala åtgärder – såsom nya fiskereformer vilka går hand i hand med internationell lag – som krävs för att kunna tackla illegalt fiske. Thailands gula kort är väl befogat men frågan är om det var rätt att ge Sydkorea och Filippinerna grönt ljus? Är lagändringarna tillräckligt skärpta? Finns det risk för att de endast ser bra ut ”på papper” men brister i implementering? Kan beslutet ha mer att göra med EUs handelsavtal och önskan att bevara goda relationer? Tack vare 2010 års lag så besitter EU ett kraftfullt verktyg för att förhindra att världens hav töms på fisk – det gäller bara att se till att den används till förmån för de människor världen över som är beroende av välmående hav och livskraftiga fiskbestånd för såväl daglig inkomst som proteinintag.

Detta är exempel på några av de frågor som Naturskyddsföreningen och dess marina samarbetsorganisationer aktivt jobbar med, dvs. hållbart nyttjande av världens marina ekosystem samt transparent och rättvis fiskeripolitik. Här kan du läsa mer om vår samarbetsorganisation CFFA och deras arbete med just EUs handelsavtal med tredjeland http://www.cape-cffa.org/

image (9)