”The Ocean Conference” – ett initiativ för att rädda världshaven och uppnå hållbarhetsmål 14

Snart är det dags för ”The Ocean Conference” – en FN-konferens på initiativ av Sverige och Fiji och med syftet att stödja arbetet med Agenda 2030 och mer specifikt hållbarhetsmål 14 (Hav och marina resurser) https://oceanconference.un.org/.  FN-konferensen ska driva på genomförandet och möjliggöra att fler tar ansvar för havens framtid. Naturskyddsföreningen, tillsammans med tusentals andra aktörer, kommer självklart vara på plats i New York för att pusha arbetet framåt, dvs. gå från ord till handling.

En bra sak med Agenda 2030 är att den är global och tydligare inkluderar både sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter av hållbar utveckling. Att det dessutom finns ett havsmål med ett flertal delmål (http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-14-hallbart-nyttja-hav-och-marina-system/) är helt fantastiskt! Vi får heller inte glömma att välmående hav och kuster är en förutsättning för att uppnå flera andra hållbarhetsmål.

Haven och dess ekosystem tar upp ca 30 % av atmosfärens koldioxid (världens mest effektiva kolsänka är en sjögräsäng utanför Danmark); producerar mer än hälften av syret vi andas; förser oss med fisk och försörjningsmöjligheter, transportvägar,  rekreations och kulturella värden; och skyddar oss mot stormar. Haven är helt enkelt livsviktiga för vår överlevnad. Tyvärr befinner sig haven i kris. Föroreningar, klimatförändringar och överfiske är några av det hot som måste åtgärdas. Till exempel så är ca 80 % av världens fiskbestånd överfiskade eller maximalt nytttjade; nära hälften av all mangroveskog har försvunnit; 7 % av världens sjögräsängar försvinner årligen; och ca en fjärdedel av världens korallrev är bortom räddning. Detta leder inte bara till en försämrad havsmiljö, förlust av biodiversitet och ekosystemtjänster, utan slår också hårt mot de hundratals miljoner människor som är helt beroende av haven och fiskeresurser för sin överlevnad. Särskilt utsatta är människor i låginkomstländer och framförallt kvinnor i kustssamhällen.

I vårt globala arbete med mål 14 arbetar vi utifrån ett social-ekologiskt perspektiv. Viktiga tvärgående frågor som rättigheter, demokrati och jämställdhet integreras i alla våra insatser för en mer hållbar användning och förvaltning av havs och kustmiljön. Under 2016 och 2017 har/kommer flera insatser för ökad jämställdhet – dvs. att synliggöra kvinnors roll i kustsamhällen, inkludera och främja kvinnor i organisationer, möjliggöra för kvinnors delaktighet och påverkan i beslutsprocesser, samt säkerställa att detta reflekteras i lagstiftning och policyer – att göras. Jämställdhet är nödvändigt för en hållbar utveckling och något som Naturskyddsföreningen lägger stor vikt vid.

Vad har jämställdhet med hav att göra? Förutom att jämställdhet är ett mål i sig, så är det också omöjligt att hållbart förvalta våra hav och marina resurser om hälften av befolkningen utelämnas. Forskning visar att detta inte bara leder till ofullständig data på hur fiske och andra marina resurser används vilket därigenom bäddar för dålig förvaltning , utan också till att kvinnors kunskap, behov och bidrag till livsmedelsförsörjning och ekonomi förbises. Arbetet för ökad jämställdhet i kustsamhällen, i förvaltningsstrategier och i lagar och policyer behöver därför stärkas. I och med SDG 14, och målet om jämställdhet, finns det nu goda möjligheter till förbättring. Här kan ni läsa ett uttalande av vår västafrikanska samarbetsorganisation, CAOPA, som gjordes i samband med årets firande av den Internationella (fiske) kvinnodagen. http://www.caopa-africa.org/wp-content/uploads/2017/03/statement-entebbe-WFD-2017.pdf

Inför havskonferensen i New York och det fortsatta arbetet med hållbarhetsmål 14 så är det därför viktigt att inkludera jämställdhetsaspekter. Ett tillgängligt verktyg för ökad hållbarhet och jämställdhet i kustområden är de ”Internationella riktlinjerna för ett hållbart småskaligt fiske” (http://www.fao.org/3/a-i4487e.pdf). Dessa riktlinjer bygger på 13 principer, såsom mänskliga rättigheter, transparens, ekosystembaserad fiskeförvaltning, deltagande, icke-diskriminering och jämställdhet, samt lyfter vikten av att anta ett helhetsperspektiv för hållbar utveckling. Nu gäller det bara att dessa implementeras, såväl nationellt som i t.ex. EUs externa fiskepolitik. Naturskyddsföreningen uppmanar därför svenska politiker (verksamma i Sverige och inom EU) att aktivt stödja och arbeta för en implementering av dessa riktlinjer för ett hållbart och jämställt nyttjande och förvaltning av våra hav och marina resurser.