Istället för kärnkraft i Sverige

När kärnkraften återigen visar sig från sin värsta sida är det viktigt att påminna om de goda möjligheter som finns att ersätta kärnkraften i Sverige.

Enligt Energimyndigheten svarade kärnkraften med 52 TWh för 37% av elproduktionen i Sverige år 2009. Det är lägre än annars (2008 var siffran 64 TWh) så låt oss vara generösa och säga 65 TWh. Kan det ersättas?

Viktigast är förstås besparing och effektivisering. SWECO har räknat på möjligheten att realistiskt sett minska elanvändningen i Sverige med 49 TWh till år 2030.

På tillförselsidan har vi sedan gott om förnybar energi. Riksdagens och regeringens planeringsram för 2020 är 30 TWh, vilket inte är orimligt att uppnå. Det skulle kräva 3-6000 vindkraftverk, vilket skulle ta omkring en halv promille av den svenska landytan i anspråk.

Redan med effektivisering och vindkraft enligt ovan kan vi alltså avveckla kärnkraften och få ett nettotöverskott på 14 TWh. Och då har vi inte ens räknat med den ytterligare el som tillkommer från biobränslen det kommande decenniet, inte heller el från energislag i utveckling.

En del av dessa förändringar följer med rena lönsamhetsargument (effektivisering är alltid lönsamt och vindkraft står sig bra på marknaden), en del beror på systemet för elcertifikat, och en del kräver bättre styrning framöver.

De som menar att kärnkraften är oumbärlig har inte mycket stöd i fakta. De som menar att kärnkraften dessutom måste byggas ut i Sverige har inte ens det.