Snål miljösatsning

Så kom till sist hela budgeten och inte bara de godbitar som olika ministrar portionerat ut.

Det är självklart bra att miljöbudgeten ökar! Men ökningen är begränsad och märkligt prioriterad. Viktiga budgetposter sänks och förstärkningarna handlar i flera fall om annat än utsläppsminskningar. I relation till Miljömålsrådets slutsats att det behövs fördubblade miljöanslag så väcker budgeten frågetecken om regeringen menar allvar med att nå riksdagens miljömål. Inte heller rymmer budgeten nya eller skärpta ekonomiska styrmedel av större betydelse. Miljöbudgeten är alltför snål i förhållande till målen.

Det största problemet är sänkningar av anslaget till biologisk mångfald. Under 2009 och 2010 försvinner 400 miljoner kronor från ett anslag som bland annat används till att kalka sjöar, skydda värdefull natur från förstörelse, naturvårdsskötsel, viltvård och vattenförvaltning. Detta trots att regeringen själv skriver att biologisk mångfald är ”en hörnsten i miljöpolitiken” och ”en förutsättning för liv på jorden”. 

Mångfaldsanslaget har åkt berg- och dalbana sedan regeringsskiftet. I december 2006 beslutade riksdagen om höjda naturvårdsanslag för kommande år. Ett år senare blev beslutet sänkta anslag, bland annat 50 miljoner mindre under 2008. Miljörörelsen och många forskare argumenterade mot detta och inga myndigheter förstod hur sänkningen var förenlig med gällande målsättningar. Även markägare framförde kritik, exempelvis från LRF Skogsägarna gemensamt med Naturskyddsföreningen. Till följd av protesterna återställdes 2008 års anslag i tilläggsbudgeten i våras.

Men nu sänks alltså anslaget återigen, utan nya motiv. Den som tror att beslutet att inte ersätta Sveaskog för områdesskydd på 70 000 hektar räcker för att nå delmålet för skydd av skog till 2010 misstar sig – upp emot 100 000 hektar lär saknas vid målåret om inget oförutsett inträffar. I ett sådant läge är minskade anslag fel recept. Det blir än mer fel i relation till riksdagens långsiktiga mål om Levande skogar 2020. Och rent av tvärfel när andra mindre viktiga anslag höjs, t.ex. marksanering.

Här finns en viktig uppgift för miljö- och jordbruksutskottet, om det någon gång under mandatperioden kan tänka sig ta självständig ställning i förhållande till regeringen: flytta ökningen från till marksanering till biologisk mångfald!

Sänkning av mångfaldsanslagen solkar budgetförstärkningen på havsmiljön, som till mer än hälften finansieras av sänkningen. Detta är trist, men givetvis är nettoökningen mycket värdefull och efterlängtad. Exakt hur den ska användas lär framgå av den väntade havsmiljöpropositionen. Fokus på förbyggande utsläppsminskningar är klart viktigast. Om regeringen delar den bedömningen, eller lägger stora resurser på reaktiva reparationsåtgärder, återstår att se. Tidigare besked i media har gett olika besked.

Också på klimatområdet sker en välkommen förstärkning, främst fokuserad på forskning, anpassning och stöd till utvecklingsländerna. Tyvärr saknas konkreta förslag, exempelvis i form av skärpta miljöskatter, och exakt hur stora förstärkningarna är återstår att räkna på. Jag ska återkomma till det inom kort.

Kommentera

3 thoughts on “Snål miljösatsning

  1. Det talas ofta om utsläppsminskningar, men hur många är medvetna om att det biobränsle som idag eldas i våra kraftvärme- och fjärrvärmeanläggningar ger upphov till ungefär lika stora koldioxidutsläpp netto som om vanlig eldningsolja hade använts. Så ser det ut idag och kommer att se ut under 20-30 år framöver. Det är först när man antar ett 100-årsperspektiv som biobränslet blir avsevärt bättre. Min fråga är: Är det inte just under de närmaste decennierna som det är särskilt viktigt att vi släpper ut mindre klimatgaser? Så måste det förstås vara om vi ser till den globala situationen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.