Teorin tycks svårare än praktiken

I lördags skrev Naturskyddsföreningen på DN Debatt att ”Politikerna underskattar möjligheterna att nå miljömål”. Det börjar nämligen bli allt tydligare att ett stort hinder i klimatpolitiken är politikernas pessimism, eller möjligen rädsla att lova för mycket.

På område efter område ser vi att det är enormt svårt att sätta ambitiösa mål för klimat- och energipolitiken. FN:s klimatförhandlingar, EU:s klimatpolitik liksom den svenska präglas av att all utveckling som avviker från ”status quo” är jättesvår och kostsam. Men när målen väl är satta så överträffas de långt i förväg, ett efter ett. Det gäller EU:s 2020-mål, Sveriges förnybarhetsmål, klimatmålen under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod och så vidare.

Att det visar sig lättare än väntat att nå målen är förstås bra. Men det visar ju också att vi tenderar att sätta allt för låga mål. För målen är ju sällan satta utifrån vad som krävs för att med god marginal begränsa den globala uppvärmningen under två grader. Snarare är det en falsk bild av ”börda” som styr vad som anses möjligt att nå. När sen målen är satta och överträffas i förtid, har det visat sig svårt att justera upp målen för att bibehålla tempot i omställningen. Vi låser in oss själva i en otillräcklig klimatpolitik.

Detta är givetvis goda nyheter. Vi överträffar målen. Det går lättare än vi trott.

Men det innebär också att vi kanske måste tänka annorlunda kring mål. De kanske behöver vara mer kortsiktiga, för att minska framtidsoron. Och målen behöver bli lättare att justera upp längs vägen.

Därför är kortsiktigheten en av de viktigaste frågorna i Paris. Vi vill se ett avtal där målen revideras vart femte år. Det kan tyckas paradoxalt att miljöorganisationer kräver kortsiktighet. Och givetvis ska vi inte överge tillräckligt ambitiösa och rättvisa långsiktiga mål – de är extremt viktiga. Men de långsiktiga målen måste kombineras med kortsiktiga ambitiösa mål som har tydligare styrande effekt, är lättare att utvärdera och som med jämna mellanrum måste ses över och justeras upp i takt med att utsläppsminskningarna går snabbare än väntat. För det kommer de sannolikt fortsätta att göra. Teorin har visat sig svårare än praktiken.