Varför vattenkraft och dammbyggen inte är svaret

Blir det en renässans för vattenkraft och dammbyggen i klimatförändringarnas tid?
Mer energi från vattenkraft ses av kraftindustrin som en viktig pusselbit i arbetet för att minska vårt beroende av klimatförstörande fossila bränslen. Likaså hävdas det från många håll att byggandet av flera reservoarer i torrområden eller regioner drabbade av svåra översvämningar är en bra lösning för att reglera vattenflöden i ett framtida klimat med allt oregelbunden nederbörd.
Men det finns också övervägande argument emot. Vår partnerorganisation FoEI, Friends of the Earth International (som är en av världens största internationella nätverk av miljöorganisationer och gräsrotsorganisationer med över 70 nationella medlemsgrupper och ungefär 5000 lokala organisationer), har skickat följande budskap i form av en film som illustrerar tre viktiga skäl till att storskalig utbyggnad av vattenkraft och stora dammar är fel svar på klimatförändringarna:

httpv://youtu.be/A8JtoednlbY

(För den tekniska produktionen av videon står den amerikanska miljöorganisationen International Rivers. Speakertexten läses av Nnimmo Bassey, ordförande i Friends of the Earth International och mottagare av det prestigefylla Right Livelihood Award 2010).

• Framtida nederbördsmönster är alltmer oförutsägbara. Dammbyggen har alltid baserats på antagandet att framtida regn- och snömängder säg 50 år framåt kommer att vara på ungefär samma nivå som i det förflutna, men detta är inte längre sant. Klimatförändringarna har börjat betydligt och oförutsägbart ändra nederbördsmönstren. Flera perioder av torka kommer att göra många vattenkraftprojekt oekonomiska. Mera förekomster av extrem nederbörd – som vi såg i Thailand tidigare i år – ökar risken för dammbrott och katastrofala översvämningar när allt vatten i reservoarerna släpps vid ett och samma tillfälle. (Hänvisa till intervjun med Srisuwan på tidigare blogg?).

• Fungerande floder är viktiga för livet på jorden. Dammbyggen gör det svårare för människor och ekosystem nedströms att anpassa sig till klimatförändringarna genom att minska vattenflödets kvalitet och kvantitet, skogar och våtmarker drabbas av uttorkning, naturliga översvämningar som ger näring till jordbruksmark längs vattendragen minskar rk, och fisket förstörs.

• De stora konstgjorda sjöar som dammarna ger upphov till skapar utsläpp av växthusgaser, särskilt i tropikerna. Dessa reservoarer är en globalt sett viktig källa till utsläpp av metan, en av de mest kraftfulla klimatgaserna. Fritt strömmande vattendrag spelar å andra sidan en viktig roll i att ta upp kol så att det inte kommer ut i luften och bildar koldioxid.

Filmen illustrerar hur smältande glaciärer i Himalaya – en effekt av klimatförändringarna – kan leda till högre översvämningar och säkerhetsrisker för samhällen som lever nedströms dammbyggen. Tittarna dyker sen djupt in i en av Brasiliens ”smutsigaste” reservoarer, vid Tucurui-dammen, för att se hur ruttnande organiskt material skapar metangas, som bubblar upp ur dammen. Avslutningsvis muntras vi upp genom att studera hur småskaliga decentraliserade projekt kan se ut – en metod som mer effektivt skulle tillgodose energi-och vattenbehoven i Afrika och samtidigt minska de ekonomiska riskerna som uppstår när torka lamslår dammars funktion (så som nu sker t.ex. i Kenya) och skydda de fritt strömmande floder som är så viktiga för livet på Jorden.

/Göran Ek, sakkunnig globala frågor