EU måste minska energianvändningen!

Europeiska rådet satte i natt ner foten om det viktiga klimat- och energimålet för EU 2030[1]:

  • Utsläppen av växthusgaser inom EU ska minska med minst 40 % till 2030 jämfört med 1990.
  • Andelen förnybar energi ska öka till minst 27 % som ett mål för hela EU.
  • Ett indikativt mål på energieffektivisering på 27 % jämfört med en prognos av framtida energianvändning.

Detta räcker tyvärr inte på långa vägar jämfört med vad som krävs för att världen ska klara sig under en temperaturhöjning på två grader. Det ger heller inte den injektion till de globala klimatförhandlingarna som krävs där någon verkligen går före och visar att det går att kombinera välfärd med låga utsläpp.

Men kanske märkligast är att rådet inte tar chansen att sätta ett rejält mål för energieffektivisering. Energisäkerhet är en aktuell fråga i EU och kommissionen presenterade nyligen ett stresstest hur unionen skulle kunna klara sig utan fossilgas i vinter i händelser av t.ex. en eskalerad konflikt med Ryssland. EU importerar över hälften av energin och två tredjedelar av fossilgasen! Kommissionen pekade själv på energieffektivitet som en lösning. Men rådet förstår inte vikten av detta utan sätter ett svagt mål jämfört med en prognos. När energianvändningen behöver minska.

Naturskyddsföreningen hade helst sett att följande beslut hade fattats:

  • Klimatmålet för 2030 bör ligga i intervallet 60-70 % jämfört med 1990.
  • Ett bindande mål för respektive medlemsstat som sammantaget leder till att andelen förnybar energi i EU uppgår till minst 55 % år 2030.
  • Ett bindande mål för respektive medlemsstat som sammantaget minskar energianvändningen med minst 40 % till år 2030 jämfört med 1990.

Tuffa mål betyder minskad risk för klimatkaos, fler jobb enligt kommissionens egna modellberäkningar och på sikt en bättre konkurrenskraft. Framtidens förnybara och effektiva teknik måste implementeras idag.

[1] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/145356.pdf