Inför kvotplikt

I söndagens Agenda (22/11) kunde vi se Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson berätta om hur vi ska få till en fossilfri fordonsflotta, bland annat genom biodiesel, kvotplikt och fler elbilar.

Naturskyddsföreningen anser att regeringen behöver införa en tuff kvotplikt för ökad andel biodrivmedel gentemot fossila drivmedel. Det leder till att andelen biobränslen ökar år efter år på bekostnad av minskad försäljning av fossila bränslen. Kvotpliktsinförandet ska ske med en kraftig upptrappning mot en fossilfri vägtrafik 2030. Ansvaret för genomförandet läggs på de bolag som säljer drivmedel. Det innebär att intäkterna från det ökade diesel- och bensinpriset finansierar försäljningen av den ökade mängden biodrivmedel.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson var positiv till förslaget men menade att en kvotplikt måste utformas i enlighet med EU:s lagstiftning. Det är därför glädjande att det i EU:s Förnybarhetsdirektiv anges att krav på kvoter för förnybar energi är ett av flera möjliga stödsystem som en medlemsstat kan införa i syfte att främja en övergång till energi från förnybara energikällor. I artikel 2 specificeras att krav kan ställas på att energiproducenterna ska tillse att en viss andel energi från förnybara energikällor ingår i den energi som de producerar, eller att energileverantörerna ska säkerställa att en viss andel energi från förnybara energikällor ska ingå i den energi de levererar, samt att möjligheten inbegriper system där sådana krav kan uppfyllas genom användning av gröna certifikat. En kvot för förnybara energikällor kan avse biodrivmedel inom transportsektorn.

Näringslivet, exempelvis Preem, är positiva till förslaget och står redo för ökade investeringar i biobränslen, men vågar på grund av dagens svaga styrmedel inte löpa linan ut. Regeringen bör således snabbt kunna utforma en proposition med förslag på införande av ett kvotpliktssystem för biodrivmedel. Sverige har en unik chans att i likhet med värmesektorn bli det första landet i världen som har en fossilfri fordonstrafik.