Bryt bilens övertag med effektiva styrmedel

I måndags (22/2) kom en artikel i GP från Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson angående bilismens expansion. Trafiken ökar trots Sveriges klimatmål om att sänka sina koldioxidutsläpp och därför föreslår Naturskyddsföreningen fem styrmedlen som kan förebygga denna farliga utveckling som underminerar de energieffektiviseringar som görs för att minska generell bränsleförbrukning.

Naturskyddsföreningen föreslår att riksdag och regering antar fem styrmedel för att ta Sverige mot målet om en fossiloberoende fordonsflotta.

1. Inför en ambitiös kvotplikt så att andelen biobränslen i drivmedlen ökar år efter år, för att uppgå till 100 procent år 2030. Ansvaret för genomförandet läggs på de bolag som säljer drivmedel. Näringslivet, exempelvis Preem, är positiva till förslaget och redo för ökade investeringar i biobränslen, men vågar på grund av politisk otydlighet och svaga styrmedel inte göra de stora investeringarna.

2. Satsa på elbilar och laddstolpar. Skandalen kring Volkswagen visar hur viktiga elbilarna är både för klimatet och luftkvaliteten. En elbil släpper vare sig ut koldioxid eller kvävedioxider. Oron över att det inte skulle finnas tillräckligt med förnybar el för att räcka till Sveriges elbilar är helt ogrundad. Halva den befintliga vindkraften skulle räcka för att generera el till en miljon elbilar.

3. Höj koldioxidskatten. Priserna på bensin och diesel är de lägsta sedan hösten 2010. Det motverkar transportsektorns energieffektivisering och omställning till hållbara bränslen. Dagens koldioxidskatt bör höjas successivt från dagens 1,12 kr per kg koldioxid till en nivå på 2 kr under mandatperioden. Det låga priset på olja ger stora utrymmen för att höja koldioxidskatten utan att milkostnaden höjs för de svenska bilisterna. Denna skatteökning kan göras inom ramen för en skatteväxling.

4. Inför ett nytt system med förmånsbilar som gör bilparken mer klimatsmart. Ungefär 25 procent av alla nya bilar som köps är förmånsbilar, och eftersom de snabbt säljs vidare består en stor del av den svenska bilparken av begagnade förmånsbilar. Om alla nya förmånsbilar skulle vara supermiljöbilar, dvs. bilar med utsläpp under 50 gram koldioxid per kilometer, skulle således fler supermiljöbilar komma ut på andrahandsmarknaden och leda till ett tekniksprång.

5. Förändra reseavdraget så att det i första hand går till landsbygdsbor som behöver stödet istället för att som idag gynna bilister i storstadsregioner där det finns kollektivtrafik. Ta bort avdraget, eller omforma det enligt norsk modell så att det baseras på avståndet oberoende av färdsätt. Reseavdraget är ett tydligt exempel där samhället subventionerar företeelser som strider mot de mål som riksdag och regering satt upp.

graf

Grafen visar utvecklingen av persontransportarbetet i Sverige, miljarder personkilometer.