Hastighetsbegränsare = klimatsmart

Att sänka hastigheten när man kör person- och lastbil ger samhällsvinster såsom mindre bränsleförbrukning och utsläpp av växthusgaser, samt ökad trafiksäkerhet med mindre dödsfall och skadade. Detta har NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) tillsammans med Naturskyddsföreningen kunnat konstatera genom mätningar på 37 vägar från 2011.

Problemet är att många vägtrafikanter tenderar att köra för fort. Döda och skadade i trafiken skulle minska i och med att medelhastigheten går ner. Bara med en sänkning på 7 km/tim på en 90-väg minskar antalet döda med en dryg fjärdedel, samt de svårt skadade reduceras med en dryg femtedel. Med samma sänkning minskar utsläppen med upp till 18% koldioxid per fordonskilometer. Denna sänkning kan man alltså få till genom förebyggandet av fortkörare. Utöver räddade människoliv och klimatpåverkan minskar även bullret som trafiken ger upphov till. Allmänheten har alltså mycket att vinna på att hastigheten på vägarna hålls, både miljömässiga och humanitära sådana.

Dessa argument är orsakerna till varför Naturskyddsföreningen vill se införandet av automatiska hastighetsbegränsare på alla nytillverkade fordon, samt att dessa införs successivt på äldre fordon!

Tekniken finns redan och är billig. Den kommer att förenkla trafikanternas möjlighet att hålla hastigheten i både person- och lastbilar. Effektiva verktyg finns att tillhandahålla för att verkställa denna idé, nu gäller det att göra hastighetsbegränsarna till en standard. Ett passande system är ISA (intelligent stöd för anpassning av hastighet). Detta system fungerar så att den meddelar föraren vilken hastighet som gäller, och överskrids den lagliga farten meddelas föraren ytterligare genom exempelvis en ljudsignal eller vibrationer genom gaspedalen. På så sätt uppmuntras föraren och påminns om vilken hastighet som är tillåten. Det finns även möjlighet att systemet utvecklas och anpassar sig till att ta hänsyn till trafiksituationer och väder; tillfällen då hastigheten kan modifieras med åtanke till säkerhet och miljö.

Naturskyddsföreningen vill se dessa ISA-system i nytillverkade fordon. Om ISA ska bli en standard i nya fordon bör beslut ske på EU-nivå för en kraftig inverkan på trafiken, och därmed miljön och trafiksäkerheten. Teknikens utveckling inom trafiken kan innebära klimatsmarta lösningar och därför är vi positiva till att teknologins framsteg kan bidra till mindre utsläpp från vägtrafikanterna. Ytterligare en idé vi ser positivt på är förarlösa fordon som kan bidra till minskade utsläpp, samt säkrare och bättre trafikflöde – förutsatt att tekniken är tillförlitlig. I dagsläget är utvecklingen inte riktigt i mål än, men vi hoppas på en framtid där exempelvis förarlösa bilpooler kan främja ett minskat intresse för vardera bilist att äga en egen bil, vilket skulle vara gynnsamt för miljön.