Höjd energiskatt på bensin och diesel

I fredags presenterade regeringen vissa skatteförslag inför budgetpropositionen för 2016. Däribland återfinns en höjning av energiskatten på bensin med 0,44 kr/l samt en höjning på energiskatten på dieselbränsle med 0,48 kr/l. Förslagen är en viktig del i arbetet för att fasa ut de fossila bränslena i vägtrafiken till 2030, vilket var det mål som den förra regeringen satte upp. Ty höjda drivmedelspriser ökar efterfrågan på mer bränslesnåla fordon samt alternativa transportmedel.

Höjningen är dock inte tillräcklig för att förändra bilisters vanor och minska koldioxidutsläppen från biltrafiken, även om detta är ett lovvärt första steg. I praktiken blir det nämligen inte dyrare att köra de numera energismarta bilarna med det nya skatteförslaget än vad det var för ett år sedan. Faktum är att det fortfarande blir ungefär 0,60 kronor billigare per liter än förra året.

Om man räknar om den här skatten till ett pris på koldioxidutsläpp blir det ungefär 0,19 respektive 0,17 kronor per kilo koldioxid. Naturskyddsföreningen har tidigare föreslagit att koldioxidskatten ska höjas med 0,50 kronor per kilo i ett första steg mot totalt 2 kr i en generell koldioxidskatt i utbyte mot andra sänkta skatter, eftersom det är där man måste hamna om vi ska närma oss en fossilfri fordonsflotta 2030.

Bland regeringens förslag återfinns tyvärr också en höjning energiskatten för förnybara drivmedel som regeringen anser sig vara tvungen att genomföra på grund av EU:s statsstödsregler. Förslaget innebär att det inte blir en överföring från fossila bränslen till förnybara. Klimatnyttan hade givetvis varit mycket större vid en höjning av den generella koldioxidskatten utan att behöva höja energiskatten på E85 och låginblandad etanol. Regeringen måste nu ta strid i denna fråga eftersom det är helt oacceptabelt att en tillämpning av principen av att förorenaren ska betala, innebär att energiskatten för förnybara bränslen också måste höjas.

Naturskyddsföreningen kommer att återkomma i dessa frågor. Fram till dess vill vi önska er alla en glad påsk!