Nationell transportplan

Just nu pågår planeringen inför nästa nationella transportinfrastrukturplan som kommer att gälla perioden 2018-2029. Trafikverket har därför tagit fram ett inriktningsunderlag till regeringen som utgör grunden för den kommande infrastrukturpropositionen. Det har visat sig att underlaget inte kan ligga till grund för en infrastrukturproposition i enlighet med Sveriges klimatmål eftersom Trafikverket i underlaget inte utgår från att beskriva den infrastuktur som krävs för att nå klimatmålen. Istället tar Trafikverket avstamp i prognostiserade trafikökningar.

Den statliga utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) drog slutsatsen att målet om ett klimatneutralt Sverige 2050 förutsätter en 80 procent minskning av klimatutsläppen från vägtrafiken till 2030, och att biltrafiken i Sverige då inte kan fortsätta att öka. Trafikverket har i sitt klimatscenario (TRV 2014:137) konstaterat att biltrafiken nationellt behöver minska för att regeringens mål ska kunna nås. Trafikverket måste därför ta fram ett nytt inriktningsunderlag som tydligare bygger på Trafikverkets klimatscenario.

Trafikverket menar själva att befintligt inriktningsunderlag inte styr mot klimatmålen och att myndigheten behöver tydligare regeringsdirektiv för att utgå från en minskning av vägtrafiken i stället för att bygga planen utifrån prognostiserade ökningar. Regeringen bör därför ge ett nytt uppdrag till Trafikverket om att göra om inriktningsunderlaget.

För att klara klimatmålen behövs en transportsnål samhällsutveckling med minskad personbilstrafik medan andelen järnväg, sjöfart, cykeltrafik, kollektivtrafik behöver öka. Således måste prioritet ges för åtgärder som ökar järnvägens kapacitet och förbättrar förutsättningarna för kollektivtrafik, sjöfart, cykel och gång. Dessa satsningar bör ske på bekostnad av biltrafiken.

Efter hård kritik har Trafikverket nu offentliggjort den klimatrapport som tar utgångspunkt i Sveriges vision om nettonollutsläpp av växthusgaser år 2050 och en fossiloberoende forndonsflotta till år 2030. Denna rapport utgör således ett mycket bättre underlag till regeringen för nästa infrastrukturplan.

Naturskyddsföreningen har skrivit ett yttrande om ”Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029” som finns att läsa här.

Föreningens slutsatser i yttrandet:

  • Regeringen bör ge ett nytt uppdrag till Trafikverket om att revidera inriktningsunderlaget med direktiv om att en inriktning ska nå nära nollutsläpp i transportsektorn 2030. Utgångspunken bör vara en vidareutveckling av Trafikverkets eget klimatscenario.
  • Trafikverket bör utgå från att en minskning av vägtrafiken är nödvändig i stället för prognostiserade trafikökningar.
  • Regeringsuppdraget bör ge direktiv till Trafikverket att inkludera alla fyra stegen i fyrstegsprincipen och därmed också beskriva konkreta styrmedel som behövs för att nå klimatmålen.
  • För att nå klimatmålet bör prioritet ges åtgärder som ökar järnvägens kapacitet och förbättrar förutsättningarna för kollektivtrafik, sjöfart, cykel och gång.
  • Stora nyinvesteringar i infrastruktur för biltrafiken är oförenliga med klimatmålen. Regeringen bör därför ompröva ännu ej bundna objekt i gällande plan och prioritera nyinvesteringar i järnvägen.
  • Trimningsåtgärder i det befintliga systemet bör prioriteras.
  • De ekonomiska ramarna för att bibehålla dagens funktionalitet bör prioritera järnväg högre och vända prioriteringen mellan väg och järnväg, så att fördelningen blir den omvända.
  • Banavgifterna bör inte höjas.
  • Järnvägsanläggningar bör inte läggas ned.
  • Stadsmiljöavtalen bör breddas och utökas.