Om miljölarm och ett felcitat på Wikiquote

Ibland debatteras vad vissa kallar ”miljölarm”, dvs nyheter om miljöproblem av olika slag, t.ex. förekomsten av miljögifter i mat eller eller ozonuttunning. I P1 gick för några år sedan en hel serie program om miljölarm och nyligen diskuterades förekomsten av rester av bekämpningsmedel i frukt.

Naturskyddsföreningen har som viktig uppgift att sprida information om både miljöproblem och lösningar på dessa. Oftast skildras informationen på ett sakligt sett bra sätt i media, men ibland skruvas rubriker upp och undantagsvis får våra förslag på lösningar stå oemotsagda. Då kan debatten om s.k. larm dyka upp, och frågan ställs om de är berättigade eller inte. Svaren varierar från fall till fall, men de som främst varit kritiska genom åren har nog varit aktörer som inte är intresserade av en skärpt miljöpolitik, eller företag vars produkter kanske kommer i fokus. Ibland har också journalister fört problematiserande diskussioner, vilket jag tycker är positivt.

Jag vill nu ta upp två saker.

Det första är ett vanligt påstående i sammanhanget, att miljölarmen på 80-talet – om ozonuttunning, skogsdöd och i spåren av Tjernobylolyckan – inte förverkligats till så stora problem som först påstods. Här varierar nog utvecklingen från en fråga till en annan, ibland är skadorna verkligen enorma, men allmänt sett är även ett larm som inte omsätts i stora problem lyckat, om det har föranlett åtgärder som minskat problemen. Och det är precis vad som hänt med ozonuttunningen och utsläppen av försurande ämnen – orsakerna till problemen har minskat rejält till följd av debatt och beslut . Ut det perspektivet blir det rätt konstigt att tala om missriktade larm. Därmed inte sagt att all medial rapportering om miljöproblem varit bra.

Det finns mycket forskning om detta som kan diskuteras, men för stunden hänvisar jag intresserade till två stora rapporter från EU:s miljömyndighet EEA – Late lessons from early warnings – vars rubriken i sig påtalar det övergripande historiska mönstret.

Min andra punkt är ett påstående som ibland dyker upp att Naturskyddsföreningen medvetet skulle skruva problembeskrivningar. Det gör vi inte; dels vore det fel, dels är miljöeffekterna stora nog för att skapa debatt, dels vore det kontraproduktivt. Givetvis har vissa kritiserade företag och aktörer som allmänt sett försöker spela ner miljöfrågorna eller miljöpolitiken ett intresse av att försöka sätta en sådan bild av föreningen. Ett uppenbart exempel på detta är den liberala tankesmedjan Eudoxa (som bland annat vill legalisera Cannabis), som påstår att jag sagt att föreningen har målet att larma en gång i månaden. Det är ett direkt felcitat och ingalunda fallet (och det behövde tydligen påtalas här för att Wikiquote ska kunna kategorisera citatet som ifrågasatt, en i sig märklig ordning). Däremot arbetar föreningen med målet att ungefär en gång i månaden bidra till miljöagendan, genom ett större utspel av något slag, vilket kan handla om såväl lösningar som problem.

Såvitt jag vet är förtroendet för denna information från föreningen mycket högt inom forskarsamhället och bland fackmyndigheter. Det hindrar förstås inte att perspektiven ibland skiljer sig åt, men det rör i de fallen framförallt frågor om kommunikation och dess effekter, eller om vad som är mest lämpliga och effektiva åtgärder mot problemen. Exempelvis tycks en del tro att information om problem gör att konsumenter blir skrämda eller till och med får panik vid miljölarm, men forskningen visar tvärtom att det är mycket svårt att ändra beteenden, t.ex. kostvanor, med enbart information. Därför så bra att många politiker och företag tagit miljölarmen på allvar och gjort insatser för att minska problemen.

Kommentera

One thought on “Om miljölarm och ett felcitat på Wikiquote

  1. På mig stämmer det i alla fall att jag mår dåligt av alla dessa miljölarm. Om jag sedan agerar eller inte beror på hur mycket det påverkar mitt vardagsliv. Dvs människor kan må väldigt dåligt utan att det märks på andra sätt.

Kommentering är stängd.