Vad gör regeringen med miljömålen?

Av riksdagens 16 miljömål verkar 14 inte uppnås.

Många utvärderingar visar att det därför behövs mer resurser och nya styrmedel. I budgeten igår sänktes dock miljöanslagen ytterligare och några nya styrmedel som ändrar läget nämnvärt finns inte. Den förändring av fordonsskatten som föreslogs igår ger en viss minskning av koldioxidutsläppen, men utifrån regeringens egen bedömning kan man lätt räkna ut att detta inte motsvarar mer än 2 promille av utsläppen.

Samtidigt föreslår regeringen en proposition om biologisk mångfald som knappast medför några förändringar av måluppfyllelsen. Tvärtom pekar Naturvårdsverkets siffror på att det tar 100 år att skydda kända värdekärnor i landets skogar. Och strandskyddet väljer regeringen i ännu en proposition att fortsatt urholka istället för att – som utlovat – skärpa.

Någon klimatproposition blev det inte alls. 2011 uppdrog regeringen åt Naturvårdsverket att ta fram en färdplan om klimatet fram till 2050, men istället för att föreslå riksdagen en ny politik valde man nyligen att tillsätta en ny statlig utredning – om en klimatplan till 2050…

Bland det sämsta är förslagen om infrastrukturen. Jättesatsningar på vägar föreslås, men någon klimatanalys av förslagen finns inte, varken av myndigheter eller regeringen.

Är det fler än jag som gissar att myndigheterna även nästa år kommer att konstatera att riksdagens miljömål överlag inte kommer att nås.