Vad har egentligen Sverige för klimatmål till 2020?

Riksdagen antog 2009 ett mål om att Sverige ska minska utsläppen av växthusgaser som inte ingår i EU:s utsläppshandel med 40 % till 2020 jämfört med 1990. Men med knappt fem år kvar råder det stor oklarhet kring vad det målet egentligen innebär under den nya regeringen. Målet lämnar nämligen visst utrymme för tolkning. Alliansregeringen […]

Läs mer